Stemmingen gemeenteraad Wageningen 2015

Amendementen en Moties Wageningen 2015

Sinds de verkiezingen van 2014 heeft de gemeenteraad van Wageningen voor het eerst een volledig jaar voltooid. De cijfers van 2014 kunt u vinden in de blog over stemming van de nieuwe gemeenteraad in 2014, dit is een vervolg. In 2015 werden 39 voorstellen aan de gemeenteraad voorgelegd. Hieronder de cijfers van 11 vergaderingen in het jaar 2015. Meer cijfers kunt u vinden op hoestemtuwraadinwageningen.nl.

De eerste en de laatste…

Het eerste amendement van het jaar werd ingediend door de Stadspartij, zij wilden de welstandstoetsing door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) bij kamergewijze verhuur schrappen. De Stadspartij kreeg alleen steun van de VVD en GroenLinks. Ook de eerste motie van het jaar behaalde geen meerderheid, de fractie van D66 wilde samen met GroenLinks de onttrekkingsvergunning laten vervallen in de nieuwe huisvestingsverordening. Dit voorstel kwam te vroeg in het jaar, in juni werd uiteindelijk toch de huisvestingsverordening zonder onttrekkingsvergunning vastgesteld.

Het jaar werd afgesloten met een amendement van de VVD en het CDA over het niet toekennen van een subsidie aan de initiatieven zoals de Voedselbank, Kledingbank en de Speelgoedbank. Dit amendement kreeg alleen van de indieners steun. De laatste motie van het jaar had ook betrekking op het minimabeleid van de gemeente, de PvdA, SP en CDA wilden dat er meer aan werd gedaan om een groter deel van de doelgroepen gebruik te laten maken van de minimaregelingen. Deze motie werd door alle partijen gesteund.

In totaal zijn er door de acht partijen 62 amendementen en 55 moties ingediend. Top 3 indieners van amendementen in het jaar 2015 waren CDA (14), PvdA (13) en VVD (11). Voor de moties waren dat PvdA (14), GroenLinks (10) en VVD (9). Daarmee is de PvdA voor 2015 de absolute koploper van het indienen van amendementen en moties.

Alleen het indienen is niet voldoende, afhankelijk van de beweegreden is een meerderheid halen voor de motie of amendement van groot belang. Als gekeken wordt naar het succespercentage is een ander beeld zichtbaar (zie tabel). Top 3 succesvolle partijen bij het indienen van amendementen zijn D66, GroenLinks en de ChristenUnie. Opvallend is dat minder dan een derde van de ingediende amendementen het haalt, met name het CDA, SP, VVD en ook de Stadspartij hebben geen groot succespercentage in het wijzigen van raadsvoorstellen. Maar zal dit ook leiden tot minder steun aan de raadsvoorstellen? Bij de moties zijn de ChristenUnie, GroenLinks en de Stadspartij het succesvolst.

Amendementen en Moties - stemmingen gemeenteraad Wageningen 2015

Raadsvoorstellen

Van de 39 voorstellen aan de gemeenteraad waren 36 voorstellen afkomstig van het college van burgemeester en wethouders (B&W) en drie voorstellen namens de gemeenteraad opgesteld door de agendacommissie, griffie en het presidium. In de 39 voorstellen is het per beslispunt stemmen bij het voorstel minimabeleid meegenomen als apart voorstel.

Alle 39 voorstellen haalden een meerderheid, gewijzigd of ongewijzigd. Twaalf voorstellen kregen steun van alle partijen, unaniem. Vier partijen steunden bijna alle voorstellen van het college, namelijk D66, GroenLinks, Stadspartij en de PvdA. Het CDA stemden tegen 18 voorstellen, de VVD was tegen 15 voorstellen en de SP liet 14 keer de hand naar beneden. Deze drie laatste partijen dienden ook veel wijzigingsvoorstellen in, maar ze kregen daar vaak onvoldoende steun voor en lieten dat blijken door de raadsvoorstellen dan ook niet te steunen.

Raadsvoorstellen 2015

D66 voorstellen

Door de fractie van D66 werden 9 amendementen ingediend, 8 haalden een meerderheid. Ook werden 4 moties ingediend, de helft daarvan haalde een meerderheid. Van de  13 amendementen en moties kregen 3 de volle steun (unaniem). De meeste voorstellen van D66 werden gesteund door de PvdA en de ChristenUnie (10). Minder steun kreeg D66 van het CDA, VVD en de SP (7). Het gaat hier dan niet om grote aantallen. Interessanter is de inhoud van het amendement en de motie.

In dit overzicht zal ik de amendementen en moties van na de zomervakantie (reces) bespreken, de amendementen en moties voor de zomervakantie heb ik besproken in de blog ‘een jaar na de verkiezingen’.

D66 heeft in het laatste halfjaar vijf amendementen ingediend, vier behaalden een meerderheid. D66 vroeg om de begroting van sociaal werkvoorziening Permar te herzien, dit amendement kreeg unanieme steun. Ook werd unanieme steun verkregen om de afvalstoffenheffing te verlagen, de reserves waren onnodig opgelopen en nu kunnen de komende jaren de woonlasten van Wageningen nog verder omlaag. D66 verkreeg geen meerderheid voor het kiezen van maatwerk in plaats van vasthouden aan het standaard krijgen van tegemoetkoming bij minder inkomen dan de 130% van de toepasselijk bijstandsnorm. Liever had D66 gekozen voor armoedebestrijding op basis van maatwerk naar behoefte, in plaats van “het recht op” en “ongelijken gelijk behandelen”.

Ook in 2015 debatteerde de gemeenteraad wederom over de ontsluiting van Wageningen, de provincie had Wageningen voor het blok gezet en was met een extra keuze gekomen: het rondje campus. De aanpak van de Mansholtlaan en Nijenoord Allee bleek uit onderzoek net zo goed qua robuustheid en bereikbaarheid te zijn, dit wilde D66 expliciet uitgesproken hebben en een meerderheid van de raad ondersteunde dit verzoek. Als laatste, een belangrijk punt voor D66 in de verkiezingscampagne, de binnenstad. Het proces tot een visie en uitvoeringsprogramma was goed verlopen, maar echte keuzes werden niet echt gemaakt. D66 wil dat investeringen in de binnenstad niet in tijdelijke activiteiten worden gestopt maar voor de structurele verbeteringen worden gebruikt, dit werd gelukkig door een meerderheid van de raad gesteund. Na de zomervakantie zijn er verder geen moties ingediend door D66.

D66 voorstellen

Tot slot, afstevenen op een record?

Bij de succespercentages voor het behalen van amendementen en moties zijn een aantal opmerkingen te maken. Het is vaak eenvoudiger voor een grotere partij om een meerderheid te halen, zij nemen immers zelf al een groot aantal zetels mee. Ook speelt een rol over welk onderwerp het gaat en op welke manier de wijziging of oproep is geformuleerd. In het geval van de ChristenUnie, een kleine partij met vaak hoge succespercentages, ligt dit anders. Zoals Diederik van der Loo in een vorige blog in de reacties aangeeft heeft dit te maken met de ‘soft power’ van de ChristenUnie. Daar ben ik het grotendeels mee eens, het is de constructieve manier en de manier van formuleren waarmee zij de wijziging of oproep formuleren. Dat andere partijen minder worden gesteund komt door de soms felle manier van formuleren, het tijdstip van indienen of het soort voorstel wat wordt ingediend. Van te voren is bijvoorbeeld bekend dat een rondweg (CDA/VVD) het niet gaat halen, maar voor de achterban is het goed te laten zien hoe de verhoudingen in de gemeenteraad liggen en dat er alles aan gedaan is om een meerderheid te krijgen. Verder kijkend naar de 0% score van het CDA komt dit voornamelijk door het voorstellen om al het nieuwe voorgestelde beleid van het college te schrappen. Aangezien dit een uitwerking was van het coalitie-akkoord heeft geen enkele coalitiepartij dit gesteund. Het lage percentage van de coalitiepartij, Stadspartij, heeft mijn inziens te maken met het laat opsturen van de amendementen en daardoor komt de voorbereiding van de andere partijen in het geding.

In de afgelopen 1,5 jaar is wel zichtbaar dat veel amendementen en moties worden ingediend. De teller staat nu op 124 amendementen en 96 moties. De vorige collegeperiode van vier jaar stond de teller op het einde op 233 amendementen en 141 moties. Een kleine voorspelling: dat gaan we halen ;-)

Amendementen Moties Gemeenteraad Wageningen 2014-2015

}

1 reactie

  1. Pingback: De stemming van de gemeenteraad Wageningen in 2014

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.