Algemene beschouwingen 2016: inzet op excellent vestigingsklimaat

Op maandag 21 juni 2016 mocht ik namens D66 Wageningen de algemene beschouwingen van 2016 beginnen. Alle partijen krijgen 8 minuten spreektijd om hun verhaal naar voren te brengen en voorstellen te doen voor de kadernota. Het lijkt veel tijd, maar ik kom toch altijd te kort omdat je alle belangrijke zaken wil benoemen. In deze algemene beschouwingen heb ik de aandacht gevestigd op het vestigingsklimaat: met veel groen, verbetering bereikbaarheid en lagere lasten. Ook wordt aandacht besteed aan het sociaal domein en sportfaciliteiten.

Op dinsdag 5 juli is de behandeling van de amendementen en moties. D66 zal een amendement indienen om de verhoging van de OZB niet door te laten gaan en een motie voor de aanpassing van de financiering van sportfaciliteiten met private en publieke middelen.


Geachte voorzitter, collega’s en overige aanwezigen,

Waarom zou je in Wageningen (gaan) wonen? Heeft u zich dat wel eens afgevraagd?

Het kunnen vele redenen zijn. Is het de sfeer en de mensen die het wonen aantrekkelijk maken. Of het groen wat overal zichtbaar is en het avontuur wat je hier kan beleven. Is het internationale karakter van de stad en welkome ontvangst van gevluchte mensen dat trekt. Of is het de goede bereikbaarheid van de stad, de vele jonge mensen die hier rondlopen en de kleine gezellige binnenstad. Is het om de lage lasten, de vermindering van regels en de goede voorzieningen. Of is het….

De inzet op excellent vestigingsklimaat

Wageningen heeft zich met de ontwikkeling van de regio FoodValley duidelijk op de kaart gezet en geeft met de investering in de KennisAs aan dat het menens is. We voelen ons dan ook goed gesteund door de provincie, die zich ook inzet om een excellent vestigingsklimaat te ontwikkelen. En ja, dat is goed voor Wageningen als geheel.

Meer bedrijven die hier naar toe komen, meer bedrijven die starten en zich uiteindelijk moeten ontwikkelen. Ook in de productieve kant, want wat wordt bedacht moet ook geproduceerd kunnen worden. Goede samenwerking in de regio is daarvoor een vereiste en zichtbaarheid geeft meer begrip voor investeringen.

Ook werknemers moeten in de buurt kunnen (blijven) wonen. Mensen en zeker kenniswerkers willen steeds meer op een betekenisvolle plek wonen. Een groen omgeving of cultuurhistorische plekken kunnen een plaats een eigen identiteit geven. Steden die veel in groen investeren doen het ook economisch beter. D66 is dan ook te spreken over de investering in het vervangen en verbeteren van het groen. Stad der Bevrijding kan wat D66 ook nog breder gekoesterd worden.

Niet alleen in de stad, maar ook daar buiten is groen van groot belang voor het woongenot en de recreatiemogelijkheden van de inwoners en haar bezoekers. De ontwikkeling van speciale paden, maar ook het burgerinitiatief de Binnenlandse Hooilanden draagt daar bijvoorbeeld aan bij.

Niet alleen het vestigingsklimaat wordt beter, ook het het vestingsklimaat zal in de toekomst verder verbeteren. De ontwikkeling van Duivendaal biedt daarvoor kansen, bijvoorbeeld om het zicht op de stadsgracht en de vesting te verbeteren. En daarmee ook een plek van betekenis te worden.

Investeringen bereikbaarheid

De kadernota gaat over het totale beleid van de gemeente, toch wil ik daar een paar punten uit oplichten.

Als we kijken naar het totale beleid, dan valt het onderdeel bereikbaarheid op. Niet omdat het in de kadernota staat, maar wel vanwege de grote investeringsomvang. Weliswaar is de gemeentelijk bijdrage 6.3 miljoen, maar voor de toekomst is er nog flinke onzekerheid over de andere bedragen. Daarbij zijn de verkeersaanpassingen in Wageningen groot.

Alle eerdere investeringen in onderzoek betekenen niet dat het plan ook daadwerkelijk uitgevoerd moet worden. Ieder besluit wordt met enige onzekerheid genomen, wat we ermee willen bereiken kan werkelijkheid worden of niet. Maar elke onderzoek maakt meer duidelijk.

Op veel momenten kan de ingeslagen worden verlaten, deze keuze wordt vaak moeilijker als we al bijzonder veel tijd, energie en geld hebben geïnvesteerd. Maar we moeten opletten dat het geïnvesteerde niet een motief wordt om door te gaan. Naar mate meer besluiten zijn genomen en meer geld is geïnvesteerd des te sterker het motief wordt om door te gaan. Is dat wel rationeel?

In de politiek proberen we consistent te lijken, daarmee lijken we namelijk geloofwaardiger. Je hoeft het nieuws maar te volgen, tegenstrijdigheid wordt vaak afgestraft en zeker als je in de coalitie zit. Door op te geven of aan te passen veroorzaken we tegenstrijdigheid met vroeger, maar met doorgaan schuiven we het op de lange baan.

Voor D66 zijn  alleen het nu en onze (als raad) inschatting van de toekomst van belang. Daarom kijken we met andere partijen naar andere aanpassingen voor de bereikbaarheid, want een aanpassing is noodzakelijk maar niet tegen elke maatschappelijke of financiële kosten.

Durf in het sociaal domein

De 3 decentralisaties van zorg- en participatiebeleid zijn goed op gang gekomen. D66 is trots op de moedige stappen die we als gemeente hebben gezet. Samen met de stad via een co-creatieproces is het beleid vormgeven. De ultieme vorm van loslaten, waar we heel veel enthousiasme uit de stad voor hebben terug gekregen. Op basis van wat we tijdens de sessies en de tussentijdse resultaten hebben gehoord, heeft de D66 er vertrouwen in dat de stad flinke stappen in de richting van de transformatie van de zorg gaat zetten.

Ook zijn we trots op de keuzes voor het lokaal organiseren van de zorg en de ruimte voor innovatie en maatwerk waar het afgelopen jaar al door het college op is ingezet. We zijn er nog lang niet, maar de richting is wat D66 betreft de juiste.

De voorlopersrol die we als gemeente spelen rondom de participatiewet past bij Wageningen, met name met het vertrouwensexperiment, waarin we onze inwoners meer kansen willen geven om zelf keuzes te kunnen maken. Vertrouwen hebben we ook  in de daadkrachtige keuze van het college om na het mislukken van de hervorming van Permar nu lokaal de regie te pakken voor het creëren van volwaardige participatiebanen en ontwikkelmogelijkheden voor al onze inwoners met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt.

Slim investeren in sport

In Wageningen is het de gewoonte dat de gemeente sportvelden aanlegt of een sporthal bouwt, dit wordt elke keer incidenteel gedekt. Hierdoor kunnen grote verschillen ontstaan in de jaarlijkse uitgaven aan sportvelden en complexen. D66  ziet het liefst dat sportclubs zelf in staat zijn hun faciliteiten te realiseren en te onderhouden. De gemeente kan voor de realisatie van nieuwe sportfaciliteiten een fonds creëren waar vanuit de financiering voor sportverenigingen wordt geregeld, een samenwerking van publieke en private middelen. Hiervoor zullen we met een motie komen.

Financieel solide beleid en lagere lasten

Net als voorgaande jaren blijven we op de lasten letten, voor onze inwoners en ondernemers. Wageningen scoort daardoor steeds beter ten opzichte van andere gemeente. Stonden we in 2009 nog op plaats 404 (441) van gemeenten met de laagste woonlasten, we staan nu al op plaats 217 (van 390). Bijzonder voor Wageningen, de lasten voor meerpersoonshuishoudens zijn zelfs afgenomen! D66 kan daardoor met recht zeggen, een groot D66 is goed voor lagere lasten!

Bijvoorbeeld op initiatief van D66 verlaagden we vorig jaar de afvalstoffenheffing, want wie goed scheidt mag beloond worden. Zeker in Wageningen.

Wat betreft de OZB verhoging in de kadernota vind D66 die niet nodig. Wij willen dan ook de 2% verhoging van de OZB in de kadernota aanpassen en dit dekken uit de reserves die door het hogere overschot van vorig jaar zijn aangevuld. Voor de langere termijn ziet het er nu beter uit, maar we moeten een vinger aan de pols houden wat betreft de reserves en het sociaal domein.

}

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.